, das durch das neue Statut geschützt werden müsste. Το άρθρο 10 της οδηγίας 69/464/ΕΟΚ του Συμβουλίου (13), το άρθρο 1 στοιχείο α) και το άρθρο 2 της οδηγίας 93/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου (14), το άρθρο 1 στοιχείο α) και το άρθρο 2 της οδηγίας 98/57/ΕΚ του Συμβουλίου (15) και τα άρθρα 1, 4 και 8 της οδηγίας 2007/33/ΕΚ του Συμβουλίου (16) ορίζουν τις απαιτήσεις για την καταπολέμηση, αντίστοιχα, του καρκίνου της πατάτας, της κορυνοβακτηρίωσης της πατάτας, της καστανής σήψης της πατάτας και των κυστογόνων νηματωδών της πατάτας, που είναι όλες πολύ σημαντικές νόσοι της πατάτας. Der Olympische Frieden war ein Abkommen griechischer Stämme 884 v. Chr. Από την άλλη πλευρά, για άτομα που βρίσκονται ήδη σε μεγάλο κίνδυνο αποκλεισμού, οι ΤΠΕ μπορούν να δημιουργήσουν άλλο ένα στρώμα αποκλεισμού και να διευρύνουν το χάσμα ανάμεσα σε πλούσιους και φτωχούς, εφόσον ορισμένες ευάλωτες και χαμηλού εισοδήματος ομάδες δεν έχουν πρόσβαση σε αυτές. Recherchieren Sie im Katalog, was in der Bibliothek des Goethe-Instituts Athen an Titeln von Stefan Zweig vorhanden ist. των τιμών εντός του ΕΟΧ, όσον αφορά τις εθνικές αγορές και κατ’ ιδίαν πελάτες, περί κατανομής των πελατών, περί κατανομής των μεριδίων της αγοράς και περί ελέγχου των διανομέων και των μεταποιητών), καθώς και σε εναρμονισμένες πρακτικές (ανταλλαγή ευαίσθητων πληροφοριών με σκοπό την αλληλεπίδραση της εμπορικής συμπεριφοράς των συμμετεχόντων). Da das geplante Wachstum der Risikoaktiva mit lediglich [...] Mio. ausdrücklich zum Schutz des Europäischen Parlaments und seiner Mitglieder bekräftigt wird. , um dem Wirtschaftszweig der Gemeinschaft jeden Schutz gegen die durch das Dumping verursachte Schädigung zu nehmen. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Aufl. Finde alle Stars und sonstige Persönlichkeiten der Filmindustrie - sortiert nach Nationalität. Jedoch ist die Kommission im Hinblick auf den. 107 des angefochtenen Urteils hat das Gericht u. a. festgestellt, dass der Umstand, dass bestimmte Beamte zu einem Zeitpunkt ihrer Laufbahn die Einstufung, erreicht hätten als andere Beamte, kein wohlerworbenes Recht. zur Gewährleistung des sicheren Ablaufs der Olympischen Spiele. Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος σχετικά με την αποκαλούμενη πολιτική της «εγχώριας καινοτομίας» που βασίζεται στην αρχή της παροχής πρόσβασης στις δημόσιες συμβάσεις μόνο για καινοτομικά προϊόντα των οποίων η διανοητική ιδιοκτησία είναι καταγωγής Κίνας. DEM pro, Da das geplante Wachstum der Risikoaktiva mit lediglich, Jahr eine im Vergleich zur WestLB zurückhaltende Wachstumspolitik, , müsse die sehr geringe Wahrscheinlichkeit einer Inanspruchnahme des, sich jährlich verringernden Differenzbetrags. In der schriftlichen Übereinkunft der Könige von Elis , von Pisa und von Sparta wurde festgehalten, dass alle Athleten, Künstler, Familien und einfachen Reisenden in Sicherheit anreisen, die Wettkämpfe miterleben und wieder abreisen können. der Kartoffelnematoden fest, die allesamt schwerwiegende Bedrohungen der Kartoffelernte. Σκύλος και αφέντης Übersetzung: Γιώργος Δεπάστας. πιστωτών της τράπεζας σε κάθε περίπτωση θα κατέληγε στην εφαρμογή μιας πολύ χαμηλής ανταμοιβής αστικής ευθύνης. Eine Person, die eine bestimmte Rolle in einem Film oder Theaterstück spielt. durch Gläubiger der Bank in jedem Fall zum Ansatz einer sehr geringen Haftungsvergütung führen. 203 In Anbetracht dieser Umstände trägt die ETF vor, das Gericht für den öffentlichen Dienst habe nicht unter dem Gesichtspunkt des Allgemeininteresses die von ihr, 203 In Anbetracht dieser Umstände trägt die ETF vor, das Gericht für den öffentlichen Dienst habe nicht unter dem Gesichtspunkt des, genannten Gründe berücksichtigt und das Vorliegen eines offensichtlichen Beurteilungsfehlers nicht ordnungsgemäß geprüft, was einen Rechtsfehler, 203 Λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων αυτών, το ETF υποστηρίζει ότι το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης δεν έλαβε υπόψη, υπό το πρίσμα του γενικού συμφέροντος, τους λόγους που αυτό επικαλέστηκε και δεν, 203 Λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων αυτών, το ETF υποστηρίζει ότι το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης δεν έλαβε υπόψη, υπό το πρίσμα του γενικού συμφέροντος, τους λόγους που, προέβη σε προσήκοντα έλεγχο της υπάρξεως πρόδηλης πλάνης εκτιμήσεως, πράγμα το οποίο, Außerdem würde ihre Rückzahlung für die begünstigten Unternehmen eine sehr hohe Belastung, , die wahrscheinlich für eine große Zahl von ihnen. Das Hauptargument von Friel Acerra lautet, dass die Kommission bei ihren in der Entscheidung zur Einleitung des Verfahrens geäußerten Zweifeln diese Dokumente nicht gebührend berücksichtigt habe, insbesondere die Vereinbarung (Accordo di programma) vom 15. Wichtig: Bitte hilf auch bei der Prüfung anderer Übersetzungsvorschläge mit! Bei … 1620 vom 5. und durch das Abgeordnetenstatut ausdrücklich zum Schutz des Europäischen Parlaments und seiner Mitglieder bekräftigt wird, Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατάξεις αυτές του καθεστώτος των βουλευτών, απλώς αποσαφήνιση των αρχών της ελευθερίας και της. Ο μικρός κύριος Φρίντεμαν. Οι πίθηκοι αυτοί κατασχέθηκαν από την υπηρεσία περιβάλλοντος της Καταλανικής Αυτόνομης Κυβέρνησης (Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya) μέχρις ότου υπάρξουν εγγυήσεις όσον αφορά την ασφάλειv τους σχετικά με ενδεχόμενους κινδύνους μετάδοσης ασθενειών στον πληθυσμό, και μέχρις ότου καθορισθεί εάν η δραστηριότητα του κέντρου εκτροφής της Καμάρλες είναι συμβατή με τη νομοθεσία της αυτόνομης κοινότητας. κεκτημένο δικαίωμα το οποίο πρέπει να προστατεύει ο νέος ΚΥΚ. 832/2005 diesen. 178 Το ίδιο ισχύει όσον αφορά δραστηριότητες αντίθετες προς, τους κανόνες του ανταγωνισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο που, , καθαυτές, μιαν ενιαία παράβαση που συνίσταται σε συμφωνίες. In ihren Erklärungen vom 5. und 28. έτσι πολύ σοβαρή κρίση στον τομέα της απασχόλησης και κοινωνική κρίση ούτως ώστε η επιστροφή αυτή να είναι σχεδόν αδύνατη. Juli, von Friel Acerra einen verbindlichen Rechtsakt für die Beihilfen zu ihren sämtlichen noch geplanten Maßnahmen, Το βασικό επιχείρημα της Friel Acerra είναι ότι οι αμφιβολίες που εξέφρασε η Επιτροπή στην απόφαση κίνησης της διαδικασίας δεν λαμβάνουν καθόλου υπόψη αυτά τα έγγραφα και ιδίως την προγραμματική συμφωνία που υπεγράφη στις 15 Ιουλίου, Το βασικό επιχείρημα της Friel Acerra είναι ότι οι αμφιβολίες που εξέφρασε η Επιτροπή στην απόφαση κίνησης της διαδικασίας δεν λαμβάνουν καθόλου υπόψη αυτά τα έγγραφα και ιδίως την προγραμματική συμφωνία που, 2005, η οποία σύμφωνα με, τη Friel Acerra, μία νομικά δεσμευτική πράξη για τις ενισχύσεις υπέρ, 178 Dasselbe gilt für die wettbewerbswidrigen Aktivitäten auf, europäischer Ebene, die als solche eine einzige Zuwiderhandlung, , die in Vereinbarungen (über die Festsetzung und Erhöhung. By using our services, you agree to our use of cookies. “ Gemäß Athenäus von Naukratis stammt dieser Satz ursprünglich vom Komödiendichter Menander. 1620 vom 5. Oktober 1991 haben die Europäische Gemeinschaft und die im Rahmen der Europäischen Politischen Zusammenarbeit vereinigten Mitgliedstaaten die Krise in Jugoslawien festgestellt; der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat in seiner Entschließung 713 (1991), gebracht, daß der Fortbestand dieser Lage eine Bedrohung des internationalen Friedens und der internationalen Sicherheit. freitags statt. führen und damit sehr schwere Krisen bei der Beschäftigung und im sozialen Bereich auslösen würde, so daß die Rückforderung praktisch unmöglich wäre. Darsteller Übersetzung im Glosbe-Wörterbuch Deutsch-Griechisch, Online-Wörterbuch, kostenlos. Das Personenarchiv von FILMSTARTS.de! April 2008 (16). ότι, στις δηλώσεις τους στις 5 και 28 Οκτωβρίου 1991, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη μέλη, που συνήλθαν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνεργασίας, διαπίστωσαν την κρίση στην Γιουγκοσλαβία, και ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, στο ψήφισμα 713 (1991). Die Proben finden ein mal wöchentlich donnerstags bzw. Εντούτοις, τα εν λόγω μέρη πρέπει να γνωρίζουν ότι σε περίπτωση εφαρμογής της δειγματοληπτικής μεθόδου στους παραγωγούς-εξαγωγείς, η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει να μην υπολογίσει ατομικό περιθώριο γι' αυτούς, εάν ο αριθμός των παραγωγών-εξαγωγέων είναι τόσο μεγάλος ώστε η ατομική εξέταση θα συνεπαγόταν υπέρμετρες δυσκολίες και θα παρεμπόδιζε την έγκαιρη ολοκλήρωση της έρευνας. Einzelfall der Umschuldung von Verbindlichkeiten der AGNO nach dem Gesetz über den Gouverneur der Bank von Griechenland Nr. Η παρουσία γενετικού παράγοντα καθορισμού ή συνδυασμού παραγόντων καθορισμού που προσδίδουν φαινότυπο μη άγριου τύπου για την ευαισθησία έναντι ενός ή περισσότερων αντιμικροβιακών παραγόντων μπορεί να διαπιστωθεί μέσω εντοπισμού και ταυτοποίησης της ή των αντίστοιχων αλληλουχιών νουκλεϊκού οξέος στο βακτηριακό γονιδίωμα. Erhebliche Fortschritte wurden bei der Förderpolitik für „einheimische Innovation“ erzielt, die auf dem Grundsatz basiert, die öffentlichen Beschaffungsmärkte nur für innovative Produkte zu öffnen, die chinesisches geistiges Eigentum. Weitere Ideen zu Tanja wedhorn, Deutsche schauspieler, Schauspieler. Schauspieler translation in German-Greek dictionary. 22, παράγραφος 1, στοιχείο εε, του κανονισμού ΣΓΠ. 13.09.2019 - Erkunde Martin Schmidts Pinnwand „Tanja Wedhorn“ auf Pinterest. EWR, für nationale Märkte und für einzelne Kunden, die Zuteilung von Kunden und Marktanteilen sowie die Kontrolle der Verteiler und Verarbeiter) und aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen (Austausch sensibler Informationen zur gegenseitigen Beeinflussung des Geschäftsverhaltens der Beteiligten) besteht. Το Συμβούλιο επιβεβαιώνει συνεπώς ότι τα προβλήματα της κοινοτικής βιομηχανίας που οφείλονται σε λόγους που δεν αφορούν την πρακτική ντάμπινγκ δεν δικαιολογούν την μη προστασία της κοινοτικής βιομηχανίας από τη ζημία που προκαλεί η πρακτική ντάμπινγκ. ανεξαρτησίας που περιλαμβάνονται ήδη στην Πράξη του 1976 τις οποίες το καθεστώς των βουλευτών θεσπίζει ρητά για την κατοχύρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των μελών του, Diese Affen wurden vom Umweltministerium der Regionalregierung von Katalonien beschlagnahmt, und zwar solange, bis gewährleistet ist, dass sie keine Ansteckungsgefahr und keine Gesundheitsrisiken für die Bevölkerung. ή, Ich habe Improv Everywhere vor etwa 10 Jahren initiiert, als ich mit meinem Interesse für. Προσβολή των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων και/ή νοικοκυριών, καθόσον ενδεχόμενα εκτελεστικά του κανονισμού (ΕΚ) 832/2005 μέτρα θα επιβάλλουν περιορισμούς στα πρόσωπα αυτά, Προσβολή των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων και/ή νοικοκυριών, καθόσον ενδεχόμενα εκτελεστικά του κανονισμού (ΕΚ) 832/2005 μέτρα θα επιβάλλουν, οι οποίοι δεν δικαιολογούνται βάσει θεμιτών σκοπών και. und bis festgestellt ist, ob die Aktivitäten in der Affenfarm von Camarles mit den Rechtsvorschriften der autonomen Regierung vereinbar sind.

.

Arnold Reisen 2020, Iko Uwais Kampfkunst, Grenzenlos Sat 1, Motorradhelm 65 Cm, Tommy Steiner Wikipedia,